Terms and Policies

 

Shipping Policy

We only ship on Mondays before 4 PM to avoid delay in delivery of frozen products. All orders received on Tuesday through Sunday will be shipped on the following Monday.

Shipping Weight Requirement: 10 lbs Min and 40 lbs Max. Our shipping calculator is directly networked with UPS; shipping price is automatically calculated by weight directly from UPS, based on products selected.

For your review, shipping and delivery fees will be displayed to you before you enter your payment information.

Vege Wholesale offers the following delivery services by UPS:

UPS Next Day Air Saver (1 day delivery).
UPS 2 Day Air (1-2 days Delivery).
UPS 3 Day Select (1-3 days Delivery).
UPS Ground Service (1-6 days depend on distance from Westminster, CA).

The frozen products may not by fully frozen when you receive your order, even if you choose Next Day, 2nd Day or 3-Day delivery. However, frozen products can stay fresh within the shipping time since they contain no seafood, meat or meat by-products but are made from plant protein. Our frozen gourmet foods will still last for months in the freezer or for several weeks in the refrigerator. Before a package is opened, it will stay fresh for several days without refrigeration.

UPS may require a signature when a package is delivered. If you order any frozen products, please make sure that someone will be there to receive the package.

----------------

Vege Wholesale chỉ gửi hàng vào ngày Thứ Hai trước 4 PM. Để tránh sự chậm trễ trong việc phân phối các sản phẩm đông lạnh của hảng USP, tất cả các đơn đặt hàng nhận được từ Thứ Ba đến Chủ Nhật sẽ được vận chuyển vào Thứ Hai tiếp theo.

Trọng lượng vận chuyển: Tối thiểu 10 lbs và Tối đa 40 lbs. Máy tính vận chuyển của chúng tôi được nối trực tiếp với hảng UPS; giá vận chuyển được tính tự động theo trọng lượng, trực tiếp từ hảng UPS, dựa trên các sản phẩm được lựa chọn.

Để nhận xét của bạn, phí vận chuyển và phân phối sẽ được hiển thị cho bạn trước khi bạn nhập thông tin thanh toán.

Vege Wholesale cung cấp các dịch vụ giao hàng sau đây của hảng UPS.

UPS Next Day Air Saver (1 ngày đến).
UPS 2 Day Air (1-2 ngày đến).
UPS 3 Day Select (1-3 ngày đến).
UPS Ground Service (1-6 ngày đến, tùy theo khoảng cách từ Westminster CA).

Các sản phẩm đông lạnh có thể không còn giử đóng đá khi bạn nhận được hàng, ngay cả khi bạn chọn gởi 1 ngày đến, 2 ngày đến hoặc 3 ngày đến. Tuy nhiên, sản phẩm đông lạnh vẫn giữ được tươi trong thời gian vận chuyển. Vì chúng không chứa hải sản, thịt hoặc các sản phẩm phụ từ thịt mà được làm từ protein thực vật, thực phẩm vẫn tồn tại hàng tháng trong tủ đá hoặc trong vài tuần trong tủ lạnh. Trước khi gói được mở ra, nó sẽ vẫn tươi trong vài ngày mà không cần đông lạnh.

Hảng UPS có thể yêu cầu chữ ký của người nhận hàng. Nếu bạn đặt mua bất kỳ sản phẩm đông lạnh, hãy đảm bảo có người ở đó để nhận hàng.

 

*******************************************************


Return Policy

For food safety, Vege Wholesale apologizes that all our food products are not entitled to any return or exchange. We hope that you will enjoy our food products and we will do our best to provide you 100% satisfaction.

----------------

Để đảm bảo an toàn thực phẩm, VegeWholesale xin cáo lỗi vì tất cả thực phẩm của chúng tôi không được hưởng bất kỳ khoản hoàn trả hoặc trao đổi lại.

VegeWholesale hy vọng rằng bạn sẽ tận hưởng các thực phẩm của chúng tôi và cung cấp cho bạn sự hài lòng 100%.


*******************************************************


Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site, place an order, subscribe to our newsletter, respond to a survey or fill out a form. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address, mailing address, phone number or credit card information.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways:

To personalize your experience: your information helps us to better respond to your individual needs.

To improve our website: we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you.

To improve customer service: your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs.

To process transactions: Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested.

To send periodic emails: The email address you provide for order processing, will only be used  to send you information and updates pertaining to your order. If you decide to opt-in to our mailing list, you will receive emails that may include company news, updates, related product or service information, etc...

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or access your personal information. We offer the use of a Secure Server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to keep the information confidential.

----------------

Chúng ta thu thập thông tin gì?

Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn đăng ký trên trang của chúng tôi, đặt hàng, đăng ký bản tin của chúng tôi, trả lời một cuộc khảo sát hoặc điền vào một mẫu đơn. Khi đặt hàng hoặc đăng ký trên trang web của chúng tôi, khi thích hợp, bạn có thể được yêu cầu nhập: tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ nhận thư, số điện thoại hoặc thông tin thẻ tín dụng.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để làm gì?

Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng theo một trong các cách sau:

Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn: thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu cá nhân của bạn.

Để cải tiến trang web của chúng tôi: chúng tôi liên tục phấn đấu cải tiến các trang web của chúng tôi dựa trên thông tin và phản hồi mà chúng tôi nhận được từ bạn.
Để cải thiện dịch vụ khách hàng: thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu dịch vụ khách hàng và nhu cầu hỗ trợ của bạn.

Để xử lý các giao dịch: Thông tin của bạn, dù là công khai hay riêng tư, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng hoặc trao cho bất kỳ công ty nào khác vì bất kỳ lý do gì mà không có sự đồng ý của bạn, trừ mục đích phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua .

Để gửi email định kỳ: Địa chỉ email bạn cung cấp để xử lý đơn đặt hàng sẽ chỉ được sử dụng để gửi cho bạn thông tin và cập nhật liên quan đến đơn hàng của bạn. Nếu bạn quyết định tham gia vào danh sách gửi thư của chúng tôi, bạn sẽ nhận được email có thể bao gồm tin tức công ty, cập nhật, thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan, v.v ...

Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn?

Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật để duy trì sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn khi bạn đặt hàng hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cung cấp việc sử dụng một máy chủ an toàn. Tất cả thông tin nhạy cảm / tín dụng được cung cấp đều được truyền qua công nghệ SSL (Secure Socket Layer) và sau đó được mã hóa vào cơ sở dữ liệu của Nhà cung cấp cổng thanh toán của chúng tôi để người có thẩm quyền có quyền truy cập đặc biệt đối với các hệ thống đó và được yêu cầu giữ bí mật thông tin.