Frozen Vege Meat Roll (Chả lụa Chay) 17.6 oz / CLC

Frozen Vege Meat Roll (Chả lụa Chay) 17.6 oz / CLC

  • $5.99

This product is for Walk-in purchase only (no shipping). Please visit our store at the address below. If you need to ship in Bulk, please contact us directly.

Món hàng này chỉ được bán ở Tiệm (không ship đi được). Xin vui lòng ghé cửa hàng của chúng tôi theo địa chỉ ở dưới. Nếu bạn cần gửi hàng với số lượng lớn, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.


Click here to continue shopping.

No Tax

30Pc / box